FysioRunning

Onderdeel van CheckPoint v.o.f.

Gezondheid, Sport en Bewegen

Edisonweg 10-200

2952 AD Alblasserdam

K.V.K. 23093396

Contact & Vragen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws!

Algemene voorwaarden

1. De website met de domeinnaam FysioRunning.nl is eigendom van CheckPoint vof. CheckPoint vof, hierna te noemen CheckPoint, houdt zich bezig met de verkoop van sportgerelateerde producten en dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, regiokantoor Dordrecht onder nummer 23093396.
 

2. Definities; In deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website "FysioRunning.nl" (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder " Deelnemer" : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website FysioRunning.nl bezoekt en/of raadpleegt en/of zich registreerd. 
 

3. Door het bezoeken en/of raadplegen van de website FysioRunning.nl, dan wel de registratie bij FysioRunning.nl verklaart de Deelnemer deze algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website inclusief alle onderstaande voorwaarden te aanvaarden. 
 

4. Het deelnemen aan hardlooprevalidatie-schema’s, oefeningen en aanverwante activiteiten zoals die aangeboden worden door CheckPoint op de website FysioRunning.nl, brengen risico's met zich mee op mogelijk lichamelijk letsel. Doormiddel van het stellen van algemene gezondheidsvragen en specifieke vragen over de (oude) geblesseerde regio in de vorm van een online-screening kan CheckPoint op FysioRunning.nl de Deelnemer adviseren, voorafgaand aan het aanbieden van een periode coaching bij een hardloopblessure, een bevoegd (para)medisch specialist te raadplegen met de vraag of de Deelnemer geschikt is om een hardlooprevalidatie-schema te volgen. Pas nadat deze geschiktheid aan de Deelnemer is afgegeven kan met de praktische uitvoering van een hardlooprevalidatie-schema worden begonnen.
 

5. De in de hardlooprevalidatieschema’s aangeboden totale trainingstijd en de aaneengesloten tijdsduur van hardlopen is mede gekoppeld aan de leeftijd van de Deelnemer.
CheckPoint limiteert de totale trainingstijd voor Deelnemers jonger dan 10 jaar aan 40 minuten, en voor Deelnemers van 10 tot 14 jaar aan 60 minuten. De maximale aaneengesloten hardlooptijd voor Deelnemers tot 10 jaar is gelimiteerd aan 20 minuten en voor 10 tot 14 jarige Deelnemers aan 60 minuten.
De aaneengesloten hardlooptijd voor Deelnemers van 14 jaar en ouder is gelimiteerd aan 60 minuten.
 

6. De looptijd van de afgenomen FysioRunning-coaching vervalt 12 maanden na de datum waarop de door FysioRunning eerste FysioRunning-training is geadviseerd.
 

7. Het deelnemen aan hardlooprevalidatie-schema’s, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door FysioRunning.nl worden verstrekt, is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
CheckPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook die verband houdt met deelname aan hardlooprevalidatie-schema’s, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door FysioRunning.nl worden verstrekt.
 

8. Alle informatie in de vorm van tekst, afbeeldingen of animatie's op de website FysioRunning.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de Deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrecht hebbende. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van informatie op FysioRunning.nl met als doel om deze informatie op de eigen computer op te slaan en/of elders op internet te publiceren.
 

9. Via de website FysioRunning.nl worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Bij de aanvraag voor een loginnaam en wachtwoord worden gegevens gevraagd zoals naam en emailadres die nodig zijn om de aangeboden diensten op FysioRunning.nl in haar huidige vorm mogelijk te maken en te optimaliseren. Deze gegevens kunnen door FysioRunning.nl gebruikt worden om de Deelnemer te informeren over nieuwe ontwikkelingen en functies op FysioRunning.nl, alsmede het aanbieden van nieuws, diensten en producten van CheckPoint en haar zakenpartners. Hierbij handelt CheckPoint volgens de Nederlandse Privacywetgeving.
 

10. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor informatie en aanbiedingen die via FysioRunning.nl worden verspreid. Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van CheckPoint worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website FysioRunning.nl, in e-mail berichten en via andere communicatievormen.
 

11. De Deelnemer verklaart dat hij/zij CheckPoint vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van www.FysioRunning.nl.
 

12. CheckPoint houdt zich het recht voor om een Deelnemer zonder opgaaf van reden gedurende bepaalde tijd of onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van de website FysioRunning.nl. 
 

13. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Dordrecht.
 

14. Deze Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de Deelnemer bekend worden gemaakt op FysioRunning.nl. Door gebruik te blijven maken van FysioRunning.nl verklaart de Deelnemer zich akkoord met de vernieuwde Voorwaarden.