Algemene Voorwaarden

Papendrecht 1 januari 2022

 

1. De website met de domeinnaam FysioRunning.nl is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23093396.

 

2. In de algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) van het gebruik van FysioRunning.nl en van FysioRunning-schema's van de website "FysioRunning.nl" wordt verstaan onder "gebruiker": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website FysioRunning.nl bezoekt en/of een FysioRunning-schema van de website "FysioRunning.nl" gebruikt of opvolgt.

  

3. Door bezoek van de website FysioRunning.nl en/of aanschaf en/of gebruik van een FysioRunning-schema van de website "FysioRunning.nl" verklaart de gebruiker deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

 

4. Het gebruik van FysioRunning-schema’s, oefeningen en aanverwante activiteiten zoals die aangeboden worden door CheckPoint op de website FysioRunning.nl, brengen risico's met zich mee op mogelijk lichamelijk letsel. Door middel van het stellen van algemene gezondheidsvragen en specifieke vragen over de (oude) geblesseerde regio in de vorm van een online FysioRunning-screening kan CheckPoint op FysioRunning.nl de gebruiker adviseren, voorafgaand aan het aanbieden van een periode hardloopcoaching bij een blessure, een bevoegd (para)medisch specialist te raadplegen. De  (para)medisch specialist kan gevraagd worden naar de geschiktheid van de gebruiker om een FysioRunning-schema te volgen. Pas nadat de gebruiker aangeeft dat hij toestemming heeft van de (para)medisch specialist kan met de praktische uitvoering van de FysioRunning-training van het FysioRunning-schema worden begonnen. 

 

5. Het opvolgen van de geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in FysioRunning-schema's, tips, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door FysioRunning.nl worden verstrekt is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. CheckPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook, welke verband houdt met het gebruik en/of opvolgen van geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in FysioRunning-schema’s, tips, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door FysioRunning.nl worden verstrekt. De gebruiker verklaart dat hij CheckPoint vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik en/of het opvolgen van geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in FysioRunning-schema’s, tips, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door FysioRunning.nl worden verstrekt.

 

6. De gebruiker verklaart door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden dat hij de FysioRunning-screening en FysioRunning-evaluaties naar waarheid heeft ingevuld voor opvolging van een FysioRunning-advies en/of FysioRunning-schema.

 

7. De gebruiker verklaart door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden dat hij in een goede gezondheid verkeert waardoor hardlopen (volgens een FysioRunning-schema) geen gezondheidsrisico’s voor de gebruiker met zich meebrengt. Bij twijfel adviseert CheckPoint de gebruiker zich sportmedisch te laten keuren.

 

8. De in de FysioRunning-schema's (hardloopherstelschema's) aangeboden totale trainingstijd en de aaneengesloten tijdsduur van hardlopen is mede gekoppeld aan de leeftijd van de gebruiker.

De maximale aaneengesloten hardlooptijd voor gebruikers tot 10 jaar is gelimiteerd aan 20 minuten en voor 10 tot 14 jarige gebruikers aan 40 minuten.

De aaneengesloten hardlooptijd voor gebruikers van 14 jaar en ouder is gelimiteerd aan 60 minuten. 

 

9. De looptijd van de afgenomen FysioRunning-coaching vervalt 12 maanden na de datum waarop de door FysioRunning eerste FysioRunning-training is geadviseerd of nadat de aaneengesloten tijdsduur van 60 minuten in een FysioRunning-schema is geadviseerd.

 

10. CheckPoint houdt zich het recht voor om een gebruiker met opgaaf van (een) reden(en) gedurende bepaalde tijd of onbepaalde tijd uit te sluiten van hardloopcoaching via FysioRunning.nl.   

 

11. CheckPoint garandeert niet dat FysioRunning-schema’s vrij van fouten en/of gebreken zijn

 

12. Een FysioRunning-schema is persoonlijk en op maat gemaakt voor de gebruiker.

Herroepingsrecht is voor dit product niet van toepassing.

 

13. Via de website FysioRunning.nl worden persoonlijke gegevens in Googleformulieren opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Bij de FysioRunning-screening en -evaluatie(s) worden gegevens gevraagd zoals naam en e-mailadres die nodig zijn om de aangeboden diensten op FysioRunning.nl in haar huidige vorm mogelijk te maken en te optimaliseren. Deze gegevens kunnen door FysioRunning.nl gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwe ontwikkelingen en functies op FysioRunning.nl. Hierbij handelt CheckPoint volgens de Nederlandse Privacywetgeving. 

 

14. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en aanbiedingen die op FysioRunning.nl door derde partijen worden getoond. Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van CheckPoint worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website FysioRunning.nl, in e-mail berichten, nieuwsbrieven en via andere communicatievormen.

 

15. Bepaalde afbeeldingen en (hyper)links op FysioRunning.nl leiden naar externe websites. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze externe websites worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

16. Alle content in de vorm van tekst en/of afbeeldingen op de website FysioRunning-schema.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker mag de op FysioRunning.nl geplaatste content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan op de eigen personal computer, laptop, tablet en/of mobiele telefoon.  Elke andere vorm van kopiëren en/of vermenigvuldigen door gebruiker van de content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrechthebbende partijen. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van content van FysioRunning.nl met als doel om deze content schriftelijk of op het internet te publiceren. 

 

17. Alle content in de vorm van tekst en/of afbeeldingen op FysioRunning-schema’s van de website FysioRunning.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker mag het in PDF-formaat aangeleverde FysioRunning-schema uitsluitend voor eigen gebruik printen en opslaan. Elke vorm van kopiëren en/of vermenigvuldigen door gebruiker van enig content van het FysioRunning-schema is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrechthebbende partijen. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van enig content van het FysioRunning.nl met als doel om deze content schriftelijk of op het internet te publiceren. 

 

18. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

 

19. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op FysioRunning.nl. Door gebruik te blijven maken en door het opvolgen van een FysioRunning-schema verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde Algemene Voorwaarden.

 

Deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van FysioRunning.nl vormen één geheel.