Disclaimer

Papendrecht, 1 januari 2022

 

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina van FysioRunning.nl waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; 

 

de uitgever: CheckPoint VOF (K.V.K. 23093396),  de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

gebruik(en): onder meer opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, opvolgen van trainingen van FysioRunning-schema's en adviezen; 

 

gebruiker: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina’s van FysioRunning.nl gebruikt;

 

content: onder meer FysioRunning-schema’s, adviezen, helptools, teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

 

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer lichamelijk letsel, verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze Disclaimer.

 

1. De uitgever spant zich ervoor in de content van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de content onvolledig en/of onjuist is.

  

2. De uitgever verschaft de content van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De content is voor particulier gebruik bedoeld. 

 

3. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 

 

4. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

 

5. Behoudens deze Disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden, afbeeldingen en teksten van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden, afbeeldingen en teksten in. 

 

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de content daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij vanuit de webpagina verzendt.

  

7. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 

8. De gebruiker zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan de gebruikte webpagina, inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  

9. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook welke veroorzaakt wordt door het gebruik van de webpagina.

 

10. Alle content op de webpagina zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker mag de op webpagina geplaatste content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan op eigen pc. Elke andere vorm van kopiëren en/of vermenigvuldigen door gebruiker van de content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de auteursrechthebbende partijen. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van content van de uitgever met als doel om deze content schriftelijk of op het internet te publiceren.

  

11. Op alle geschillen met betrekking tot de inhoud van deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam. 

 

12. De inhoud van deze Disclaimer kan op elk moment eenzijdig door de uitgever worden gewijzigd. De wijzigingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op een veel gebruikte webpagina. Door gebruik te blijven maken van de webpagina verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde Disclaimer. 

 

Deze Disclaimer, de Algemene Voorwaarden, en het Privacy Statement welke zijn weergegeven op elke webpagina van FysioRunning.nl vormen één geheel.